Yleiset toimitusehdot

Kuljetussopimuksen hyväksyminen:

Käyttämällä Siirrot.fi palvelua asiakas hyväksyy seuraavat toimitusten yleiset sopimusehdot, sopimukseen sovelletaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevia, alla olevan mukaisia sopimusehtoja ja hinnastoa.

Siirrot.fi  -toimitusten yleiset sopimusehdot:

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen Konesiirrot Oy:n (Toimittaja) ja sen asiakkaan välisessä metsä- ym. työkoneiden siirtopalveluissa (toimitus).
Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja korvaamalla nämä ehdot uusilla ja ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen uusien voimaan astumista.
Nämä toimitusehdot korvaavat mahdolliset aikaisemmat toimitusehdot.

Kuljetusten tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Toimitukset tilataan ensisijaisesti Toimittajan osoittamalla mobiilisovelluksella tai toissijaisesti puhelimen välityksellä. Tilaus on tehtävä viimeistään 12 tuntia ennen pyydettyä siirtoajankohtaa. Asiakkaalla on oikeus täsmentää siirtoajankohta siten, että täsmennys on ilmoitettava viimeistään neljä (4) tuntia ennen täsmennettyä siirtoajankohtaa. Mikäli täsmennys ilmoitetaan tätä myöhemmin, Myyjä ei voi taata, että toimitus ehditään tekemään asiakkaan täsmentämänä ajankohtana.

Tilaukset on tehtävä ma-pe klo 06.00-18.00 välisenä aikana. Tilaukset toimitetaan, ellei erikseen ole muuta sovittu ma-pe klo 06.00-22.00 välisenä aikana.

Tilaus vahvistetaan rahtikirjalla, jonka Toimittaja toimittaa sähköisesti Asiakkaalle.

Hinnat ja maksuehto

Kuljetuksiin sovelletaan Tilaajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva hinnoittelu on tämän sopimuksen liitteenä nro 2. Sopimuksessa ja sen liitteissä käytetyt hinnat ovat alv 0 %.

Kuljetusten hinnoittelun tarkistus polttoainemuutosten ja muiden kustannusten muutosten perusteella:

Mikäli tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajahintaseurannan dieselöljyn keskihinta muuttuu vähintään 5 senttiä / litra, muutetaan Perusmaksua ja Km-hintaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hinnoittelu perustuu lokakuun 2018 kustannustasoon, jolloin polttoaineen keskihinta oli 1,19 €/litra ja polttoaineen osuus 26% kuljetuskustannuksista. Uusi hinnoittelu otetaan käyttöön polttoaineen hinnan muutosta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Uudeksi hinnaksi tulee tarkistuksen aiheuttanut polttoaineen hinta. Laskentakaava lähtöhintoineen säilyy ennallaan, jolloin muutosprosenttia verrataan aina lähtötason hinnoitteluun.

Hinnoittelun tarkistuksissa voidaan huomioida myös Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen hintaindeksiä, viranomaismaksujen tai muiden veroluontoisten maksujen muutoksia.

Odotusmaksua peritään, mikäli siirrettävän koneen lastaus ei ole alkanut 20 minuutin kuluessa ilmoitetusta siirtoajankohdasta. Maksuehto 10 päivää netto.
Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaan.

Ylivoimainen este

Myyjä pidättää itselleen oikeuden siirtää ilman korvausvelvollisuutta toimituksen suorittaminen joko osittain tai purkaa sopimus kokonaan ylivoimaisena pidettävän esteen (sota, kapina, mellakka, lakko, luonnonilmiöt, liikennehäiriöt jne.) ja niihin rinnastettavien ylivoimaisten esteiden johdosta.

Osapuolten velvollisuudet ja vastuut

Asiakas vastaa siitä, että kuljetukseen tarvittava ajoneuvo pääsee lastaus- ja purkupaikalle, työmaa- ja yksityisteiden käytettävyydestä, kunnosta ja kantavuudesta sekä siitä, että kuljetus voidaan toimittaa ja purkaa asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Mikäli kuljetusta ei voida purkaa asiakkaan ilmoittamaan paikkaan, asiakkaan on osoitettava uusi purkupaikka. Mikäli asiakasta ei tavoiteta, rahdinkuljettaja voi tehdä itsenäisen päätöksen purkupaikasta. Asiakas vastaa siitä, että se on tilauksessa ilmoittanut kuljetettavan ajoneuvon kokonaispainon ja -mitat oikein.

Asiakas vastaa kuljetettavan työkoneen siirtämisestä kuljetusajoneuvoon ja siitä pois.

Myyjällä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan velvoitteiden laiminlyönnistä.

Myyjä ei vastaa sellaisesta Tiekuljetussopimuslain 29§:n tarkoittamasta erityisestä vaarasta, joka johtuu siitä, että kuljetus tapahtuu avonaisella moottoriajoneuvolla ilman peitettä. Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuvan välillisen vahingon korvaamisesta.

Myyjä ei vastaa sellaisesta Tiekuljetussopimuslain 29§:n tarkoittamasta erityisestä vaarasta, joka johtuu siitä, että kuljetus tapahtuu avonaisella moottoriajoneuvolla ilman peitettä. Myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuvan välillisen vahingon korvaamisesta.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa sen allekirjoituksesta ja jatkuu toistaiseksi 2 kk irtisanomisajalla.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelut, mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksuvelvollisuuttaan maksuehtojen mukaisesti tai muuten rikkoo sopimusta.

Sopimuksen soveltamisala, sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tätä sopimusta sovelletaan maitse tapahtuvissa kuljetuksissa Suomen mantereella. Sopimukseen sovelletaan Tiekuljetussopimuslakia (345/1979).

Mahdolliset riitaisuudet käsitellään ensimmäisenä oikeusasteena Oulun käräjäoikeudessa.

Palveluhinnasto 1.5.2019 alkaen:

Pohjois-Suomi

-Perusmaksu 120 €/siirto, sisältää 40 km

-Km-hinta 1,90 €/km 40 km ylimenevältä osalta

-Odotusmaksu 55 €/tunti

-Pikatoimituslisä 40 € alle 2 tunnin toimitusajalla tehtävät siirrot

Muu-Suomi

-Perusmaksu 120 €/siirto, sisältää 45 km

-Km-hinta 1,80 €/km 40 km ylimenevältä osalta

-Odotusmaksu 55 €/tunti

-Pikatoimituslisä 40 € alle 2 tunnin toimitusajalla tehtävät siirrot